Personvernerklæring

For å kunne søke på en stilling hos Gunnar Holth Grusforretning AS, Mårvegen 14, 2206 Kongsvinger («GHG» eller «vi») så vil du måtte gi GHG opplysninger om deg selv («personopplysninger»).
Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er vi forpliktet til å sikre personvernet til våre søkere. Denne erklæringen vil gi deg informasjon om vår behandling av dine personopplysninger under søknadsprosessen. Personopplysninger er definert som enhver opplysning relatert til en identifisert fysisk person. Denne erklæringen vil gi deg informasjon om:
Personvernerklæring for jobbsøkere vil gi deg informasjon om:
 • Hvilke personopplysninger vi innsamler
 • For hvilket formål vi bruker dine personopplysninger
 • På hvilket rettslig grunnlag vi behandler dine personopplysninger
 • Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger
 • Dine rettigheter i relasjon til dine personopplysninger
 • Hvor du kan stille spørsmål og komme med bemerkninger

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Behandlingens formål/hvorfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med Gunnar Holth Grusforretnings behandling av personopplysninger er å bruke opplysninger gitt av deg til å identifisere og evaluere deg for den stillingen du har søkt på.
Vi vil behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling. Opplysninger gitt av deg vil bli brukt til å identifisere og evaluere deg for den stillingen du har søkt på.
Vi vil i noen tilfeller samle inn ditt navn, din arbeidserfaring og kontaktinformasjon fra deg selv, selskap som driver med undersøkelser eller fra kontoer på forretningsrelaterte sosiale medier som Linkedin. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av slike Personopplysninger er å oppfylle vår berettiget interesse i å finne en passende kandidat for en stilling hos GHG.
Som en del av ansettelsesprosessen vil vi også kunne gjennomføre bakgrunnssjekker på deg for å videre evaluere og validere din søknad. Slike bakgrunnssjekker kan inkludere vandelsattest, kredittsjekk og referansesjekk, mv. Hvis slike bakgrunnssjekker gjennomføres, så vil GHG til enhver tid forsikre seg om at gjeldende personvernlovgivning følges. Som følge av dette vil ikke GHG beholde en vandelsattest hvis dette ikke er lov etter gjeldende personvernlovgivning.

Vi vil ikke bruke opplysninger gitt av deg for andre formål og vil heller ikke dele dine Personopplysninger med tredjeparter som ikke ville behandlet dine Personopplysninger som del av evalueringen av din søknad til GHG.

Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre vår evaluering av din søknad. Vi vil be deg om ditt eksplisitte samtykke for det tilfelle at vi behøver å behandle særlige kategorier (sensitive) personopplysninger. Hvis slike opplysninger ikke er spesielt påkrevd av oss i det konkrete tilfelle, så ber vi deg unngå å gi oss opplysninger som kan regnes som særlige kategorier (som f.eks. helseopplysninger, politiske meninger, religiøse eller lignende overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, fysiske eller mentale lidelser, eller seksualliv).

Hvis du blir ansatt som følge av din søknad så kan noen av personopplysningene som ble innsamlet i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli overført til din personal mappe. Vi vil kun be om opplysninger som er nødvendige for identifiseringen og evalueringen av din søknad.
Personopplysningene vi innsamler i denne sammenheng inkluderer:
 • Navn
 • Arbeidssektor og kategori
 • Språkkunnskaper
 • Rekrutteringsprofil
 • Adresse
 • Antall år med arbeidserfaring
 • Førerkort
 • Notater fra intervju
 • Telefon
 • Utdannelse
 • CV
 • Opplysninger om oppholdstillatelse
 • E-postadresse
 • Akademisk bakgrunn
 • Jobbsøknad
 • Nasjonalitet
 • Fødselsår
 • Vitnemål
 • Tidligere eller nåværende arbeidsgiver
 • Bakgrunnssjekker (f.eks. profiler på sosiale medier, familiestatus, referanse)
 • Jobbpreferanser (f.eks. vilje til å reise)
 • Lønnsforventninger
 • Økonomiske opplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle vår berettiget interesse i å identifisere og evaluere deg for den stillingen du har søkt på (GDPR artikkel 6(1)f) og for å ta nødvendige steg etter din forespørsel i forkant av inngåelse av kontrakt med deg (GDPR artikkel 6(1)b).
2. Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er daglig leder.

Kontaktinformasjonen til Gunnar Holth Grusforretning AS
Postadresse: Mårvegen 14, 2211 Kongsvinger
E-post: post@flytting.gholth.no
Telefon: 62 88 81 33
Organisasjons nummer: 912 774 244
3. Regulering av GHG behandling av personopplysninger
Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i GHG. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. GHG er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.
4. Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.
Utlevering vil også kunne skje på en sikker måte til andre parter så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.
5. Overføring av personopplysninger til utlandet
Vi utleverer ikke personopplysninger til utlandet.

6. Slik beskytter vi dine opplysninger
Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygning og tekniske fasiliteter.
Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.
7. Bruk av databehandlere
GHG bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

8. Lagringstid
Dine personopplysninger vil oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppnå det formål som de ble innsamlet for, altså for evaluering av din søknad eller som pålagt av gjeldende lovgivning.
Vi vil oppbevare personopplysninger innsamlet fra kandidater hvis søknad ikke førte til ansettelse kun så lenge det er strengt nødvendig for de formål som nevnt over og i forbindelse med gjeldende lovgivning. Dette er normalt den maksimale foreldelsesfristen for krav rettet mot oss som springer ut av ansettelsesprosessen.
Hvis du blir ansatt av GHG som et resultat av din søknad så vil noen av de personopplysningene som ble innsamlet i forbindelse med denne rekrutteringsprosessen overføres til din personal mappe og således bli oppbevart for en lengere periode.
9. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om GHG`s behandling av opplysningene.

10. Klager
Eventuelle klager på GHG`s behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

11. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i denne informasjonen.
4.OKTOBER 2018

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no