GHG tips

Hvorfor finne opp hjulet hver gang du skal i gang med et prosjekt?

Her har vi samlet noen nyttige tips for deg som står klar med spaden i hånda og hodet fullt av gode ideer.

Skulle du lure på noe, så kontakt oss gjerne.

Før tilbakefylling skal grunnmur være behandlet for å hindre fuktinntrenging i grunnmuren. Dette kan løses med fuktsperre av sement- og murpussemørtler beregnet for fuktsikring, påstrykningsmidler eller grunnmursplast. Pass på at fuktsperren ikke skades ved arbeidet med tilbakefyllingen. Drenering rundt grunnmuren

Drensledningen (for eksempel 50 mm drensledning) skal ligge litt (50-300 mm) utenfor grunnmursålen og minimum 200 mm under gulvnivå på det høyeste punktet. Drensledningen skal ha fall på minst 1:200. Drensledningen skal ligge på minst 50 mm tykt lag av omfyllingsmasser (grav derfor litt under drensledningens nivå). I tillegg til dreneringsevne utenfor grunnmur er det viktig at gulv (i kjeller) ligger på drenert underlag.

Omfylling rundt drensledning

Til omfylling av drensledning anbefales pukk med kornstørrelser i området 8/16 mm. Omfyllingen må beskyttes mot inntrengning av finpartikler fra sidegrunnen (jordmassene rundt huset) med fiberduk. Ved bløt grunn føres duken også inn under omfyllingen. Det bør legges minst 100 mm omfyllingsmasser over og på sidene av.

Fylling mot grunnmur

Den videre oppfyllingen til bakkenivå skal sørge for god gjennomtrengning av vann ned til dreneringen og hindre teletrykk. Innerst mot grunnmuren etableres derfor et trykkbrytende og drenerende lag på minimum 20-30 cm drenerende masse. Bruk gjerne pukk 8/16 som til omfyllingen av drensledningen, eventuelt noe grovere masse pukk 16/22 mm. Den drenerende massen beskyttes med fiberduk mot inntrengning av jordpartikler fra utenforliggende jord/tilbakefyllingsmasser. Fyllingen skal gå så høyt opp at det oppnås et permanent fall på minst 1:50 fra grunnmuren til terrenget for øvrig. Beregn litt ekstra masse ved tilbakefylling av jord, fordi den tilbakefylte jordmassen vil synke noe sammen over tid. Øverst kan det legges matjord helt inntil grunnmur eller fylles helt til overflaten med pukk etter ønske. Vennligst merk at Gunnar Holth Grusforretning AS ikke har rolle som rådgivende ingeniør. De beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Gunnar Holth Grusforretning AS.

Velg først type fundament for garasjen (stripefundament, ringmur eller kantforsterket gulv).

  1. Grav bort matjordlaget
  2. Ved behov dreneres vann bort. (Grøft med 50 mm drensledning fylles med pukk 8/16mm)
  3. Legg ut ca.30 – 40 cm pukk 22/63 mm eller 16/22 mm som lett komprimeres. Avrettes med pukk 8/16 mm eller 8/11 mm. På ustabil grunn, legg tykkere lag og grovere pukk, eventuelt med fiberduk.
  4. Isolér grunnen med isolasjonsplater (be leverandøren om anbefaling) på komprimert pukk ved fare for tele.
  5. Støp fundament/gulv (betongdimensjoner og armering avhenger av belastninger).

Vennligst merk at Gunnar Holth Grusforretning AS ikke har rolle som rådgivende ingeniør. De beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Gunnar Holth Grusforretning AS.

Grunnlag for vei og oppstillingsplass for privatbil der det har vært plen eller annet matjordareale.

Uttrauing/traubunn
Grav vekk matjord ned til ca. 30-40 cm dybde (dypere ved belastninger av tung bil, store statiske laster eller ustabil grunn). Fjern røtter og store steiner.

Eventuell drenering
Grav ned ytterligere ca. 15-20 cm i den laveste siden av veien (innebygget grøft). Legg ned en drensledning på 50 mm som skal føre vannet bort. Fyll grøfta med pukk for eksempel, 8/16mm, opp til traubunn. Alternativt kan vei legges med naturlig avrenning til terreng (åpen grøft uten drensledning).

Tilbakefylling
På leire/silt (ustabil grunn) legges det ut fiberduk klasse 2 eller bedre på traubunnen. Fyll på med ca. 40 cm ikke-telefarlig pukk 0/63mm eller 22/63mm (el. kult 22/125mm ved dypt trau). Fyll på 10-15 cm pukk 16/22 (metning), alternativt subbus 0/16mm på toppen.

Komprimering
Bruk hoppetusse eller bilen til å komprimere (trykke til) massene. Dette dekket kan nå med fordel belastes en tid før topplaget etableres, slik at massene setter seg godt. Nedbør eller tilført fuktighet kan være en fordel ved komprimeringen.

Topplaget kan nå etableres.

Vennligst merk at Gunnar Holth Grusforretning AS ikke har rolle som rådgivende ingeniør. De beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Gunnar Holth Grusforretning AS

  1. Sørg for at fundamentet er godt komprimert, drenert og stabilt.
  2. Avrett arealet med maskinsand (0/4 mm, 0/8 mm eller pukk 2/6 mm) som vannes forsiktig og komprimeres godt (hoppetusse eller lignende).
  3. Legg ut belegningssteinen.
  4. Fug med fin maskinsand (stabilisering av belegningssteinene) og komprimer belegningen. Etterfyll fugene ved behov.

Se for øvrig anvisninger fra leverandøren av belegningssteinen.

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no