Sprengstein

Sprengstein er fjell som er sprengt ut av fast fjell og ikke bearbeidet videre. Sprengstein kan benyttes til plastering av elvebredder/brokar, oppfylling av veger/plasser/tomter før frostsikringslaget, forsterkningslaget og til sist blir bærelag/slitasjelag lagt.
Sortert sprengstein kan benyttes til forstøtningsmurer, flomvoll osv.